نقاشی موزاییک

نقاشی موزائیک هنر قرار دادن قطعات مختلف و ایجاد یک شکل واحد است

اسفند 89
3 پست
بهمن 89
1 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
2 پست
بهمن 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
3 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
4 پست
شهریور 87
2 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
1 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
2 پست